Lu-ca 19:40 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.