Lu-ca 18:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người đui ngồi xin ở bên đường,