Lu-ca 16:17 - Bản dịch Truyền thống
Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.