Lu-ca 15:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào.