Lu-ca 15:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, con trai cả đương ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa,