Lu-ca 14:4 - Bản dịch Truyền thống
Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bịnh chữa lành, rồi cho về.