Lu-ca 13:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, tại đó, có người đờn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được.