Lu-ca 10:42 - Bản dịch Truyền thống
nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.