Lu-ca 10:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường.