Lu-ca 10:18 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.