Lu-ca 1:8-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời.
9
Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương.
10
Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện.