Lu-ca 1:79 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình an.