Lu-ca 1:69 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép!