Lu-ca 1:54-55 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
54
Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Ap-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
55
Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.