Lu-ca 1:47 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi.