Lu-ca 1:46 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,