Lu-ca 1:24 - Bản dịch Truyền thống
Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: