Mác 9:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám,