Mác 8:36-37 - Bản dịch Truyền thống
36
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?
37
Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?