Mác 8:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt.