Mác 7:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.