Mác 7:20-23 - Bản dịch Truyền thống
20
Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người!
21
Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người,
22
tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.
23
Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.