Mác 6:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma.