Mác 6:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;