Mác 6:49 - Bản dịch Truyền thống
Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên;