Mác 4:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?