Mác 2:11 - Bản dịch Truyền thống
Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.