Mác 16:2-4 - Bản dịch Truyền thống
2
Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ,
3
nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?
4
Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm.