Mác 16:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;