Mác 16:13 - Bản dịch Truyền thống
Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin.