Mác 16:11 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin.