Mác 15:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới.