Mác 15:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sân trong, tức là trong chỗ trường án; và nhóm cả cơ binh lại đó.