Mác 14:50 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả.