Mác 14:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả.