Mác 14:45 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, khi Giu-đa đến rồi, liền lại gần Ngài mà nói rằng: Lạy thầy! Rồi nó hôn Ngài.