Mác 14:20 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đáp rằng: Ay là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta.