Mác 11:22 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.