Mác 1:1 - Bản dịch Truyền thống
Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.