Ma-thi-ơ 9:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám.