Ma-thi-ơ 9:29 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.