Ma-thi-ơ 9:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh.