Ma-thi-ơ 8:3 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán cùng người rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.