Ma-thi-ơ 8:27 - Bản dịch Truyền thống
Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?