Ma-thi-ơ 7:9-11 - Bản dịch Truyền thống
9
Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10
Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?