Ma-thi-ơ 7:7-8 - Bản dịch Truyền thống
7
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8
Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.