Ma-thi-ơ 7:29 - Bản dịch Truyền thống
vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.