Ma-thi-ơ 7:15 - Bản dịch Truyền thống
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.