Ma-thi-ơ 7:1-3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.
2
Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.
3
Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?