Ma-thi-ơ 7:1-2 - Bản dịch Truyền thống
1
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.
2
Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.