Ma-thi-ơ 6:9 - Bản dịch Truyền thống
Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;